BRL 1000 - Monsterneming voor partijkeuringen

Door middel van een partijkeuring wordt van een specifieke hoeveelheid grond of bouwstof de kwaliteit bepaald. De spelregels hoe dit moet gebeuren zijn weergegeven in bijlage F van de Uitvoeringsregeling van het Bouwstoffenbesluit.

De gegevens met betrekking tot de kwaliteit dienen altijd te zijn bepaald door een door de Minister aangewezen instantie [1]. Dit zijn instanties die zijn geaccrediteerd of gecertificeerd voor de betreffende onderdelen van het accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit (AP04). In alle instanties geldt dat de laboratoriumanalyses uitgevoerd dienen te worden door een AP04 geaccrediteerd laboratorium. De partijbemonstering dient te worden uitgevoerd door een BRL SIKB 1000 gecertificeerd of AP04-M geaccrediteerd bedrijf of instelling. 


BRL SIKB 1000
In de beoordelingsrichtlijn SIKB 1000 is de certificatieregeling opgenomen waarbij het bemonsteringsbedrijf na certificatie gebruik mag maken van een procescertificaat Monsterneming. De minister van VROM neemt het besluit om het gecertificeerde bedrijf aan te wijzen als een erkend bedrijf waarbij het logo "kwaliteitswaarborg bouwstoffenbesluit" mag worden gebruikt. De erkende monsternemer is enkel aanspreekbaar op de kwaliteit van zijn dienstverlening en niet op de kwaliteit van het onderzochte product. BRL SIKB 1000 heeft alleen betrekking op de monsterneming en niet op de opzet van de keuring, de toetsing van de resultaten of het voortvloeiende advies.

De richtlijn verwijst naar een drietal protocollen die de wijze van monsterneming voor verschillende soorten bouwstoffen en grond verplicht voorschrijven, te weten VKB protocollen 1001 tot en met 1003. Een monsternemingsbedrijf kan voor één of meerdere van deze protocollen gecertificeerd zijn. De actuele lijst van gecertificeerde bedrijven is te vinden op de website van SenterNovem Bodem+.

Wij kunnen U helpen met de volgende onderzoeken:
• Partijkeuring (AP04)
• 0-situatie onderzoek / eind situatie onderzoek (NEN 5740)

Kwaliteitszorg


ISO 9001
BRL 1000
> Monsterneming voor partijkeuringen
BRL 2000
> Veldwerk en milieuhygienisch
-- bodemonderzoek
BRL 6000
> Verhuur van MKB'ers.
BRL 7000 (conform CROW 132)
> Geven startwerkvergadering (kick-off)
> Opstellen/ beoordelen V&G plannen
> Verhuur dlp/kvp’ers (eventueel met PID-
-- bodemvochtmeters)
> Verhuur Deco-Units

Offerte

Offerte aanvragen? klik hier