BRL 7000

Een belangrijke speler bij de uitvoering van bodemsaneringen is de aannemerij. Om goede afspraken te maken, risico’s in het werkproces te borgen en de gemaakte afspraken aantoonbaar na te leven, is de beoordelingsrichtlijn SIKB BRL 7000 opgezet.

Aannemers die volgens BRL 7000 zijn gecertificeerd nemen hun verantwoordelijkheid in het gezamenlijke doel, namelijk aantonen dat de saneringsdoelstelling behaald is en er gewerkt is volgens de regels. Doelstelling van deze BRL is niet het introduceren van nieuwe afspraken. Wel dat bestaande afspraken op elkaar zijn afgestemd en bovendien helder en afdwingbaar geworden zijn.
In de beoordelingsrichtlijn staat hoe een organisatie taken en verantwoordelijkheden verankert in zijn kwaliteitssysteem en hoe het toezicht op de naleving van het protocol door de certificerende instelling wordt uitgeoefend. Een protocol is het inhoudelijke stuk waarin de afspraken staan waaraan de gecertificeerde organisatie zich zal houden.

Het uitgangspunt bij BRL 7000 is dat de aannemer medeverantwoordelijk is voor informatie, organisatie & controle bij de uitvoering van de sanering. In de BRL en bijbehorende protocollen worden een aantal minimumeisen gesteld waaraan hij moet voldoen. Het werkproces wordt beschreven en de kwaliteit ervan geborgd, zonder dat het een keurslijf is waardoor de aannemer zijn expertise en creativiteit niet meer zou kunnen benutten.

Protocollen toegesneden op de uitvoeringspraktijk

Bij BRL SIKB 7000 ‘Uitvoering bodemsanering’ horen 3 protocollen:
SIKB-protocol 7001 sanering landbodem met conventionele methoden
SIKB-protocol 7002 sanering landbodem met in situ methoden
SIKB-protocol 7003 sanering waterbodem.

Geven startwerkvergadering (kick-off)
Ook kunnen wij een opstartbezoek en een startinstructie door een veiligheidskundige verzorgen (verplicht vanaf veiligheidsklasse 1T). Wij voeren dan samen met de DLP (Deskundig Leidinggevende Projecten) een inspectie uit en stellen een rapport op met de te nemen maatregelen. Bij de uitvoering hiervan kunnen wij indien gewenst begeleiding bieden. Daarnaast geven wij de werknemers een instructie over de veiligheidsrisico’s en de maatregelen die genomen moeten worden om deze risico’s beheersbaar te maken.

Verhuur dlp/ kvp’ers (eventueel met PID/ bodemvocht meter)
Als u een project heeft aangenomen waarbij in of met verontreinigde grond, grondwater of bagger wordt gewerkt, moet er tijdens de werkzaamheden altijd een DLP aanwezig zijn (Deskundig Leidinggevende Projecten).

Als u zelf geen DLP, of een KVP (Kwaliteitsverantwoordelijk Persoon) in dienst heeft, kunt u uiteraard een beroep doen op ons. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van ervaren, deskundige mensen met DLP- en KVP-kwalificatie, die dag en nacht klaar staan. Verder zijn onze jongens nooit beroerd om zelf de handen flink uit de mouwen te steken en zijn ze uiteraard in het bezit van medische keuring en VCA (VOL).

Verhuur van Deco Units
Onze dlp en kvp’ers kunnen in overleg een Deco Unit meenemen op klus. Deze Self-supporting Deco Units worden jaarlijks gekeurd en zijn voorzien van een EHBO-kit. Ook kunnen wij deze Deco Unit zonder dlp of kvp’er leveren.

Opstellen/ beoordelen V&G plannen
Start u als aannemer werkzaamheden in of met verontreinigde grond, grondwater of bagger? Dan bent u verplicht om een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) beschikbaar te hebben. Wij kunnen u daarbij helpen: wij stellen accuraat en efficiënt een plan voor uw bedrijf op. Of, als u al een plan heeft, beoordelen wij of dit aan alle eisen voldoet.

Kwaliteitszorg


ISO 9001
BRL 1000
> Monsterneming voor partijkeuringen
BRL 2000
> Veldwerk en milieuhygienisch
-- bodemonderzoek
BRL 6000
> Verhuur van MKB'ers.
BRL 7000 (conform CROW 132)
> Geven startwerkvergadering (kick-off)
> Opstellen/ beoordelen V&G plannen
> Verhuur dlp/kvp’ers (eventueel met PID-
-- bodemvochtmeters)
> Verhuur Deco-Units

Offerte

Offerte aanvragen? klik hier