BRZO handboek en ATEX

Het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO) streeft ernaar de kans op en de schade van een zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen bij risicovolle bedrijven zo klein mogelijk te maken. In Nederland vallen circa 400 bedrijven onder deze regelgeving, variërend van complexe chemische procesindustrie - raffinaderijen - tot eenvoudige opslagbedrijven.

Het BRZO stelt eisen aan bedrijven die op grote schaal met gevaarlijke stoffen werken. Bedrijven moeten onder meer over een veiligheidsbeleid en een veiligheidsbeheerssysteem (dat veel weg heeft van een ISO 9001/14001-systeem) beschikken. Sommige bedrijven moeten daarnaast ook een veiligheidsrapport (VR) opstellen en indienen bij de overheid.
Het toezicht wordt gezamenlijk uitgevoerd door drie overheidspartijen: bevoegd gezag Wet milieubeheer, arbeidsinspectie en brandweer. Elk lid van dit gecombineerde bevoegd gezag voert de inspectie met zijn eigen expertise en achtergrondinformatie uit.
Het bevoegd gezag Wm is verantwoordelijk voor de coördinatie.

Wij kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen of adviseren door:
- Het opzetten en/of onderhoud van (verplichte) documenten van het Veiligheidbeheerssysteem
--(VBS) en het koppelen van het VBS aan overige managementsystemen(VCA, ISO 14001 of 9001, --etcetera).
- Het opzetten van een rapportage van risico's (conform ARIE of in kader van algemene
--milieuaspecten al dan niet in combinatie met een QRA).
- Het verzorgen van begeleiding bij de controlebezoeken van het 3-koppig bevoegd gezag
- Het adviseren bij strategische keuzes in geval van ontwikkelingen binnen het bedrijf of de
--omgeving en het monitoren van ontwikkelingen in de omgeving of overige wet- en regelgeving.
- Het identificeren van kansen c.q. mogelijkheden voor het verminderen van arbeids- en/of
--milieurisico's.
- Het bieden van ondersteuning bij communicatie naar omgeving (over de risico's).
- Het uitvoeren van interne audits conform het VBS.

ATEX handboek
In de ATEX-richtlijnen en de daarmee samenhangende normen zijn talloze voorschriften en veiligheidsbepalingen opgenomen om te komen tot een veilige en werkbare situatie. Deze richtlijnen en normen staan vaak op zich zelf, waardoor dikwijls de samenhang tussen die voorschriften en veiligheidsbepalingen ontbreekt.
In het ATEX handboek is vanuit het aspect explosie de opstap gemaakt naar de relevante ATEX-richtlijnen en de daaraan gekoppelde normen.

Met behulp dit handboek kan men snel tot de conclusie komen dat al dan niet een explosieveiligheidsdocument moet worden opgesteld en aandacht gegeven moet worden aan de daaruit voortvloeiende aspecten.

Dit handboek biedt een praktische vertaling van alle facetten van explosiegevaar en maakt duidelijk hoe explosiegevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden. In diverse takken van industrie bestaat explosiegevaar, bijvoorbeeld in houtbewerkingsbedrijven, voedselindustrie, chemische industrie, raffinaderijen, farmaceutische industrie en verfverwerking. Relevante praktijkvoorbeelden worden in dit boek aangehaald en toegelicht.

In ons handboek worden o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

- ATEX-richtlijnen
- soorten explosies
- explosieveiligheidsdocumenten
- gevarenzone-indelingen voor gas- en stofontploffingsgevaar
- opleiding
- ontstekingsbronnen
- elektrotechnisch materieel en elektrotechnische installaties in explosiegevaarlijke gebieden
- werkzaamheden in explosiegevaarlijke gebieden
- inspectie van installaties in explosiegevaarlijke gebieden
- controle van apparatuur in explosiegevaarlijke gebieden
- onderhoud van installaties in explosiegevaarlijke gebieden.

Voor implementatie van ATEX kunnen we u op verschillende manieren ondersteunen. Zelf behoudt u de regie en geeft u aan of wij het hele project uit moeten voeren of dat we slechts een begeleidende rol spelen. Om gestructureerd aan het werk te kunnen adviseren we een beknopte inventarisatie te laten uitvoeren. We kunnen dan concreet aangeven wat er moet gebeuren. Op basis van deze voorstudie kiest u zelf de wijze van uitvoering.

 

 

Arbo en veiligheid


Veiligheidskundige projectbegeleiding
- (mvk/ hvk)
Certificering VCA*/ VCA**
Certificering VCU/NEN4400
OHSAS 18001
Risico- inventarisatie & evaluatie
BRZO handboek en ATEX
Veiligheidsplannen ten behoeve van:
- bouwplaatsen- beurzen- tentoon-
- stellingen – evenementen
BHV in uw organisatie
Crisisbeheersingsplannen (Gemeenten)
Calamiteitenplannen
Verhuur brandwachten

Offerte

Offerte aanvragen? klik hier