VCU en NEN 4400

VCU-certificatie is bedoeld voor bedrijven die personeel uitzenden naar VCA-gecertificeerde bedrijven. Die bedrijven voeren werkzaamheden uit met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak gaat het om constructie- of onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.

VCU-certificatie kan gevraagd worden voor uitzendpersoneel in de volgende branches:
• Werktuigbouwkunde
• Elektrotechniek en procesbesturing
• Bouwkunde
• Civiele techniek
• Overige technische diensten, zoals isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/
-- conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

Om een VCU-certificaat te verkrijgen moet u als uitzendorganisatie vier stappen doorlopen. Dit stappenplan geeft inzicht in wat er moet gebeuren voordat uw bedrijf in aanmerking komt voor certificatie.

Stap 1: Bepalen of de uitzendorganisatie in aanmerking komt. In de eerste stap wordt vastgesteld of uw uitzendorganisatie in aanmerking komt voor een VCU-certificaat.
VCU is in eerste instantie bedoeld voor het uitzenden van personeel naar:
- Opdrachtgevers die VCA-certificaten opleggen
- Bedrijven met een VCA-certificaat en/of VCO-certificaat

Het gaat hierbij om het ter beschikking stellen van medewerkers aan bedrijven/inleners met hiërarchisch gezag en toezicht. Als het hiërarchisch gezag bij de desbetreffende uitzendorganisatie blijft, is VCU niet geschikt. Dan is VCA het aangewezen certificatiesysteem.

Stap 2: Opstellen actiepunten VG-beheersysteem In de tweede stap stelt u actiepunten op om uw VG-beheersysteem te ontwikkelen of te verbeteren. (VG = Veiligheid, Gezondheid). Hiertoe stelt u eerst vast wat uw startpunt is: voldoet uw organisatie misschien nu al aan sommige eisen voor het VG-beheersysteem? En aan welke onderdelen moet nog worden gewerkt?

Stap 3: Uitvoeren actiepunten VG-beheersysteem. Nadat u weet wat er moet worden verbeterd aan uw VG-beheersysteem, begint u met de uitvoering van deze actiepunten.

Stap 4: Aanvraag VCU-certificaat. Als u stap 1 tot en met 3 heeft doorlopen, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Deze instelling beoordeelt uw VG-beheersyteem door middel van een audit. Als u voldoet aan de eisen krijgt u een certificaat. Bij tekortkomingen krijgt u de gelegenheid verbeteringen aan te brengen.

Wij helpen U graag bij het behalen van het VCU certificaat.

NEN 4400
De NEN 4400 norm is een NEN-ISO norm t.a.v. financieel systeem van uitzendbureau’s (verplicht onderdeel van VCU). Deze is ingesteld om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken. De NEN 4400 norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming en (onder)aannemer om vast te stellen dat deze zo is ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan.

De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in de NEN 4400, zijn:
• de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies.
• het administreren van identiteitsdocumenten en daarnaast het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland.

DRIE DELEN:
De NEN 4400 bevat drie delen: deel 1 geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen,
deel 2 zal gelden voor in het buitenland gevestigde ondernemingen en deel 3 zal gelden voor zelfstandigen zonder personeel. De NEN 4400-1 norm is van toepassing op in Nederland gevestigde ondernemingen die in Nederland arbeid in opdracht uitvoeren, alsmede ondernemingen die in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen en die tot doel hebben hun opdrachtgevers zo veel mogelijk zekerheid te verschaffen dat de verplichtingen worden nagekomen ten aanzien van de aangifte en de afdracht van belastingen en socialeverzekerings-premies en dat gebruik wordt gemaakt van arbeidskrachten waarvan de identiteit is vastgesteld en die zijn gerechtigd tot het verrichten van arbeid in Nederland. Certificering conform NEN 4400-1 is een eis voor de VCU-certificering.

Wij helpen U graag als U VCU wilt gaan certificeren.

 

 

Arbo en veiligheid


Veiligheidskundige projectbegeleiding
- (mvk/ hvk)
Certificering VCA*/ VCA**
Certificering VCU/NEN4400
OHSAS 18001
Risico- inventarisatie & evaluatie
BRZO handboek en ATEX
Veiligheidsplannen ten behoeve van:
- bouwplaatsen- beurzen- tentoon-
- stellingen – evenementen
BHV in uw organisatie
Crisisbeheersingsplannen (Gemeenten)
Calamiteitenplannen
Verhuur brandwachten

Offerte

Offerte aanvragen? klik hier